teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

Acht belangrijke design-principes voor een succesvolle bedrijfswebsite

door ing. Jan Everink

mei 2010

In het marketingbeleid kan de website fungeren als een laagdrempelig communicatie-trefpunt tussen de organisatie en haar doelgroepen. De bedrijfswebsite kan dienst doen als een ontmoetingsplek waar uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. Een ontmoeting in cyberspace is veel sneller, gemakkelijker en goedkoper dan in de echte wereld.
Bij het ontwikkelen van een bedrijfswebsite dient de functie van ontmoetingsplek centraal te staan. Daarbij zijn 8 design-principes heel belangrijk.


1. Informatief-promotionele inhoud

Om dienst te doen als een laagdrempelig ontmoetingsgebied tussen de organisatie en haar doelgroepen moet de bedrijfswebsite op de eerste plaats tegemoetkomen aan de informatiebehoeften van de bezoekers.

Er is een essentieel verschil tussen website-communicatie en tv-communicatie. De bezoeker van een website is in tegenstelling tot de tv-kijker meestal actief op zoek naar informatie. De snelle expansie van het internet was vooral te danken aan het feit dat dit medium in een belangrijke behoefte bleek te kunnen voorzien. Steeds meer mensen worden informatiebewust; ze zijn vaak op zoek naar bepaalde informatie en het internet biedt daarbij veel betere mogelijkheden dan de verschillende traditionele media.

Daarom is van belang dat uw website tegemoetkomt aan individuele informatiewensen. Dat is mogelijk door een uitgebreid en gevarieerd informatie-aanbod op de site te plaatsen en dit met een gebruikersvriendelijke navigatiestructuur, eventueel aangevuld met een zoeksysteem, toegankelijk te maken.


2. Promotionele acties en nieuwsvoorziening

De meeste informatie op de bedrijfswebsite moet bij voorkeur een blijvend karakter hebben; de vermelde feiten moeten niet alleen vandaag maar ook morgen nog juist zijn. Maar de bezoeker moet ook berichten aantreffen die betrekking hebben op de actualiteit. Op de pagina's met blijvende content kan ruimte worden bestemd voor het plaatsen van veranderlijke content, zoals promotionele berichten en nieuws.

Zo kunnen de pagina's met blijvende informatie fungeren als kanalen voor verkoopacties en nieuwsberichten. Promotionele aankondigingen kunnen ook de vorm hebben van advertenties met al dan niet bewegende afbeeldingen. Technisch is het goed realiseerbaar om een bepaalde advertentie op vele pagina's van de site te laten verschijnen.

Als de site volgens dit principe is opgebouwd dan kan elke pagina zowel blijvende als actuele content bevatten. Dat is beter dan al het nieuws weer te geven op een speciale nieuwspagina.

Een nieuwspagina kan wel zinvol zijn als het gaat om uitgebreide informatie over een belangrijk nieuwsonderwerp. Er kan dan op meerdere pagina's een korte samenvatting met een link naar het betreffende bericht op de nieuwspagina worden geplaatst.


3. Gemakkelijke navigatie

De bedrijfswebsite kan alleen dan als ontmoetingsplek fungeren als de bezoeker er gemakkelijk zijn weg kan vinden. Daartoe moet de site ingedeeld worden in duidelijke onderdelen ofwel secties. De namen van deze secties vormen tezamen de hoofdindex, die in de vorm van bijvoorbeeld een navigatiebalk op elke pagina wordt weergegeven.
 

Bij het ontwerpen van een site moet de hoofdindex als eerste worden vastgesteld. De namen van de hoofdindex-items moeten zodanig worden gekozen dat ze begrijpelijk en uitnodigend zijn. Het gaat er om dat de hoofdindex een duidelijke indeling van de site-inhoud presenteert.

Een sectie kan bestaan uit slechts ��n, enkele of vele pagina's. Bij de indeling in secties gaat het niet om de grootte van de betreffende onderdelen maar om de belangrijkheid. Dat impliceert bijvoorbeeld dat belangrijke pagina's zoals email-formulieren als afzonderlijke secties kunnen worden beschouwd en dan een eigen vermelding in de hoofdindex krijgen.

Bij secties die uit meerdere pagina's bestaan moet ook binnen de sectie gemakkelijk genavigeerd kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door de sectie-index als een navigatiekolom aan de zijkant van de pagina te plaatsen.

Gemakkelijke navigatie kan verder worden bevorderd door een dynamisch menusysteem. Daarbij verschijnen de hoofdindex en de sectie-indexen tezamen als een uitklapbaar geheel op elke pagina. Als men met de muis over een hoofdmenu-item beweegt schiet het daarbij horende submenu tevoorschijn.

Als aanvulling op de navigatiestructuur kan bij grotere websites een zoeksysteem heel praktisch zijn. Om zo'n site search goed te laten functioneren moeten de pagina's van de site aan zekere eisen voldoen. Daarbij gaat het om dezelfde zaken die ook voor Google en andere zoekdiensten van belang zijn.


4. Consistente aantrekkelijke vormgeving

De vormgeving van de site moet niet alleen herkenbaar en uitnodigend zijn maar ook consistent door de hele site. Door op alle pagina's een overeenkomstige layout en typografie toe te passen kan worden gezorgd voor een uniforme stijl en uitstraling. Ook door het kleurgebruik kan de herkenbaarheid worden bevorderd.

Door een herkenbare vormgeving is op elke pagina voor de bezoeker duidelijk bij welke organisatie hij op bezoek is. In dat verband is ook zinvol om het bedrijfslogo bovenaan op elke pagina te plaatsen. Verder is te overwegen om ook de volledige adresgegevens op elke pagina te vermelden.


5. Gemakkelijke printmogelijkheid

Als een pagina van uw website interessante informatie bevat dan is de kans groot dat de bezoeker deze pagina wil printen. Dan moet dat probleemloos kunnen. Maar veel webpagina�s zijn niet zonder meer geschikt om afgedrukt te worden. Dat komt omdat voor de scherm-opmaak vaak de lagentechniek wordt toegepast. Daarbij kan de ontwerper precies bepalen waar de tekstblokken en afbeeldingen verschijnen, maar de zo opgemaakte pagina's zijn vaak te breed voor de printer.

Het afdrukken van schermpagina�s kan ook problemen opleveren als deze pagina�s bewegende beelden bevatten, die immers alleen op het scherm tot hun recht komen.

Toch is het wel mogelijk om schermpagina's zo te ontwerpen dat ze probleemloos afgedrukt kunnen worden. Met de beschikbare HTML-mogelijkheden kan een eenvoudige flexibele layout zonder bewegende beelden worden vervaardigd. Als zulke pagina�s aantrekkelijk worden opgemaakt en met foto�s worden verlevendigd hoeven ze niet onder te doen voor technisch meer geavanceerde pagina�s.

Als een schermpagina niet zodanig flexibel wordt opgemaakt dat deze ook op een afdruk goed wordt weergegeven dan is de oplossing om een tweede versie van de pagina te maken die uitsluitend bedoeld is om afgedrukt te worden. Op de schermpagina wordt dan een link geplaatst naar deze printervriendelijke versie.


6. Email-formulieren

Buitengewoon belangrijk in verband met de functie van de website als laagdrempelige ontmoetingsplek is dat de bezoeker een gemakkelijke methode aantreft om per email contact met de organisatie op te nemen. Daarom moet op de site tenminste ��n email-formulier staan en dit formulier moet met een directe link vanaf elke andere pagina bereikbaar zijn. Het moet een ruim tekstveld bevatten plus tenminste velden voor naam en email-adres van de afzender.

Naast dit algemene email-formulier kunnen nog andere nuttig zijn, zoals bijvoorbeeld een formulier voor offerte-aanvraag. Daarop moeten dan velden aanwezig zijn voor alle gegevens die in verband met het opstellen van een offerte nodig zijn.

Verder kan op de website een formulier worden geplaatst waarmee site-bezoekers zich kunnen opgeven voor regelmatige toezending van bijvoorbeeld een elektronische nieuwsbrief. Dit formulier kan worden gekoppeld aan een online mailing-service. De aanmeldingen die vanaf uw aanmeldingsformulier binnenkomen worden dan automatisch in het adressenbestand verwerkt.

Een informatief-promotionele nieuwsbrief die wordt gestuurd naar opt-in adressen, dat wil zeggen mensen die bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op uw website hebben laten weten dat ze wel elektronische mailings willen ontvangen, kan belangrijk bijdragen aan het verhogen van het site-bezoek en het verkrijgen van leads. 


7. Online-verkoop

Bij online-verkoop denkt men tegenwoordig niet meer alleen aan zogenoemde dotcom-bedrijven, waarbij de marketing geheel via het internet plaatsvindt. Het is moeilijker geworden om als volledig dotcom-bedrijf succesvol te worden want de concurrentie is sterk toegenomen. Toch kan een webwinkel voor veel bedrijven nog steeds interessant zijn, namelijk als extra verkoopkanaal. Het installeren en inrichten van een webshop is tegenwoordig vrij gemakkelijk en betaalbaar.

Maar bij veel organisaties is online-verkoop van het normale assortiment niet goed mogelijk. Toch kan het op de bedrijfswebsite verkopen van een of meer producten ook dan zinvol zijn, namelijk als promotionele activiteit. Adressen van kopers zijn waardevol, want iemand die iets van uw organisatie heeft gekocht is relatief gemakkelijk over te halen om nog iets anders bij u te kopen.

De in zo'n promotionele webwinkel verkrijgbare producten moeten uiteraard w�l verband houden met de normale bedrijfsactiviteiten. Voor een bedrijf dat een markt wil veroveren voor een nieuw soort product of dienstverlening kan het bijvoorbeeld interessant zijn om op de website een boek over de betreffende innovatieve technologie te verkopen.


8. Site moet vindbaar zijn

De voordelen van een bedrijfswebsite als ontmoetingsgebied worden alleen dan werkelijk gerealiseerd als wordt gezorgd dat de site goed vindbaar is en blijft. Er zijn vele manieren om dat te realiseren.

Onder meer is belangrijk dat de domeinnaam wordt beschouwd als een merk, dus met de nodige reclame aan de doelgroepen bekend wordt gemaakt. Het adres van de homepage moet intensief onder de aandacht worden gebracht, zoals dat ook met een product- of bedrijfsnaam gebeurt.

Verder kan iedere informatieve pagina via de search engines bezoekers aantrekken. De zoekmachines maken bij het indexeren van een pagina onder meer gebruik van woorden in de title-tag en de description-tag van de HTML-source. Neem daarin dus woorden op die kenmerkend zijn voor de inhoud van de pagina.

Eveneens essentieel voor de vindbaarheid van een pagina is de keywords-tag. Bij het toekennen van keywords gaat het vooral om interesse-termen: woorden die bij de doelgroep gebruikelijk zijn om belangrijke begrippen in verband met het betreffende onderwerp aan te duiden.

Ook moet de hele tekst van de pagina bij voorkeur mede met het oog op de vindbaarheid worden geschreven. De toepasselijke interesse-termen moeten er herhaaldelijk in voorkomen. Verder is in verband met de vindbaarheid aan te raden om de informatieve pagina's zo onderwerpspecifiek mogelijk te maken, dus op elke pagina ��n bepaald onderwerp uitvoerig te bespreken.

Een website op basis van deze 8 uitgangspunten hoeft niet duur te zijn. Als het gaat om marketing-effectiviteit dan zijn dit de principes die succes opleveren.
 

Bureau Everink  ~  Bankierbaan 66  ~  1315 LB Almere  ~  tel. 036-5341954
Copyright © 2010 Bureau Everink

Bureau Everink
Bankierbaan 66  ~  1315 LB Almere

tel. 036-5341954
Copyright © 2010 Bureau Everink